Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek – továbbiakban ÁSZF – az Ikon-M Advertising Kft. székhely: 1131 Budapest, Topolya u. 4-8. – (továbbiakban: Nyomda) – nyomdai munkákra vonatkozó árajánlatoknak, megrendeléseknek és megrendelés visszaigazolásoknak, szerződéseknek, számviteli számláknak – elválaszthatatlan részeit képzik.

 

 1. Megbízás tárgya – Árajánlat – Megrendelés – Gyártási határidő

Nyomda vállalja a megrendelt nyomdai- és kötészeti munkákat, dekorációs feladatokat, kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat az adott gyártási technológia szerint a legjobb minőségben végzi el.

A Megrendelő által megadott leírás szerint Nyomda elkészíti árajánlatát, melynek érvényessége 30 naptári nap. Az ettől eltérő érvényességi határidőt Nyomda árajánlatában külön megjelöli.

Megrendelő az árajánlat alapján részletes megrendelést küld. Az ajánlattól eltérő paraméterekkel rendelkező megrendelésnek újra kalkulálására Nyomda a jogot fenntartja.

Új megrendelőinket kérjük, hogy megrendeléskor minden esetben adja meg az alábbi adatokat: számlázási cím, kapcsolattartó, kapcsolattartó elérhetőségei, adószám.

A megrendelést minden esetben visszaigazoljuk – bizonyos esetekben várható, egyébként tényleges gyártási határidővel.

A megrendelésnek tartalmaznia kell minden specifikációt és adatot a termékre (szolgáltatásra) vonatkozóan.

 • a termék méretét,
 • terjedelmét
 • az alapanyag fajtáját (minőség, grammsúly),
 • színt / színeket,
 • kötészeti megoldásokat,
 • csomagolási igényt – ha csomagolási igényt Megrendelő nem határoz meg, egységcsomagba csomagoljuk a megrendelt terméket/termékeket,
 • mennyiségét.

Ha szükséges, a Nyomda információkat kérhet a megrendelt munkával kapcsolatban, de jogában áll alkalmazni a nyomdaiparban alkalmazott előírásokat, szakmai szokásokat és eljárásokat.

Ha Megrendelő minta utáni gyártást rendel, csak az azonos technológiai eljárással készített mintát tudjuk elfogadni – elsősorban színhelyességi paraméterek miatt.

 

 1. Grafikai anyagleadás, hibás grafikai állományok, gépindulás, hajtásminták

Nyomda a nyomat színhelyességéért csak abban az esetben vállal felelősséget, ha a megrendeléskor leadott anyaghoz megkapja a Megrendelő által hitelesített színmintát (proof, előző nyomat). Nyomda a Megrendelőnek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén a saját területén és az alvállalkozóinál is gépindulási lehetőséget biztosít, ahol jelen van a Megrendelő vagy annak képviselője és az induló ívet hitelesíti „nyomható” felirattal, dátummal és az aláírásával.

Ha gépindulást Megrendelő nem veszi igénybe, a Nyomda tőle elvárható legjobb minőségben köteles legyártani megrendelt munkát (szolgáltatást), de ebben az esetben Megrendelő a nyomat vagy szolgáltatás minőségét elfogadottnak tekinti.

Az esetleges minőségi reklamációval Megrendelő csak az elkészült munka átvételtől számított 24 órán belül élhet. Minőségi átvétel helye általában a Nyomda vagy Megrendelőt telephelye.

 

 1. Grafikai anyagleadás

Formátum

 • 1:1 arányban, nyomdai CMYK PDF, composite, PDF/X1a
 • Fekete szín: K=100%
 • Legnagyobb fedettség: 300%
 • Direkt szín esetén: PANTONE színkód megadása
 • Formalakk, dombor, prégaranyozás esetén: külön állományként 100% feketében, a grafikával megegyezőillesztési jelekkel

 

Betűk, vonalak

 • Fekete szövegnél mindig legyen overprint (felülnyomás)
 • Fehér szövegnél mindig legyen knockout (kivágás)
 • A fontok legyenek beágyazva a PDF állományokba, vagy görbévé alakítva
 • Javasolt minimum betűméret: 6 pt. Minimális pozitív vonal: 1 pt. Minimális negatív vonal: 2 pt.

Képek

 • CMYK színben (nem RGB)
 • 300 dpi felbontásban

Oldalak

 • Vágójelekkel, hajtásjelekkel ellátva
 • Kifutó minden oldalon körbe minimum 5-5 mm
 • Belív oldalai összefüggően, oldalanként, oldalközépre pozícionálva, egy pdf-ben érkezzenek, az üres oldalak is legyenek jelölve
 • Stancolt anyag esetén vektoros stancrajz, rajta a grafikával megegyezőillesztési jelek, vágójelek

Forgató, Hajtásminták

 • Több oldalas kiadványok, termékek esetében grafikai anyagleadáskor hajtásmintát – forgatót kérünk megadni. A nem megfelelő oldalelrendezés miatti hibás gyártásért Nyomda nem vállal felelősséget.

Amennyiben az anyagok nem megfelelő minőségűek, úgy azok javítási idejével a vállalási határidő kitolódik. A Megrendelő által biztosított forrásanyagon a Nyomda térítés ellenében változtatást is végezhet Megrendelő kifejezett írásos kérelmére, amelynek díja 5 000 Ft + Áfa/óra.

Nyomda nem vállal felelősséget a Megrendelő által készen átadott film, lemez, PS, PDF file tartalmáért, valamint az általa készített nyomatokon szereplő adatok, illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a Megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő az általa megrendelt munka tartalmáért, szerzői jogaiért, kiadói jogaiért és egyéb jogok sértetlenségéért stb. kizárólagos felelősséget vállal. Nyomda mentesül minden fentiekkel kapcsolatos eljárás, költség, kár és kiadás tekintetében.

 1. Megrendelt termék átvétele, szállítás

Megrendelt termék átvétele történhet telephelyünkön (1131 Budapest, Topolya u. 4-8.), előre egyeztett időpontban vagy térítés ellenében kiszállítva Megrendelő által megadott címre.

A rendelt mennyiségtől legfeljebb 5 %-kal történő túl, illetve alul szállítás megengedett. Ha a szállítmány több tételből áll, a mennyiségi tolerancia tételenként értendő. Alul szállítás esetén a tényleges mennyiség, túlszállítás esetén a megrendelt mennyiség kerül számlázásra.

 

 1. Fizetési feltételek

Árajánlatban és/vagy szerződésben egyedileg rögzítettek szerint számla ellenében készpénzben, előre átutalással, szállítás utáni banki átutalással.

Ha a Megrendelő a termék átvételét megtagadja vagy elmulasztja, a legyártott, de át nem vett áru vagy megrendelt, de le nem gyártott áru összes felmerült költsége leszámlázásra kerül. Nyomda megrendelt terméket 14 naptári napig tárolja, utána Megrendelő költségén Megrendelő telephelyére szállítja. Az át nem vett árut, át nem vett szolgáltatást (grafikai tervezés, nyomdai előkészítés stb.) 60 nap után külön értesítés nélkül Nyomda megsemmisítheti.

 

 1. Vis Maior

A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Nyomda nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy észszerűtlenül megnehezíti. Vis maior esetén a Nyomda nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

 

 1. A szerződés, árajánlat megszűnése

A Nyomda jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani:

 • amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi,
 • amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak,
 • résszállítások esetén a Megrendelő az esedékes résszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.
 • amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni,
 • ha Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a Nyomdával szemben, mely a Nyomda hátrányos megítélését eredményezheti.
 • amennyiben Nyomda valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti Megrendelőnek a Nyomdával szemben már fennálló fizetési kötelezettségeit vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

 

 1. Záró rendelkezések

Felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) előírásait tartják irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, Felek a jogvita eldöntésére kikötik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 1. Az általános szerződési feltételek érvényessége

Jelen szerződési feltételek 2013. július 1. napjától érvényesek és vonatkoznak a Megrendelő és a Nyomda között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Nyomda az árajánlathoz és szerződéshez nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de a honlapján mindenkor elérhetővé teszi azt.